Obch.podmienky

Ospravedlňte prosím prebiehajúcu zmenu VOP obch.podmienok od mesiaca máj 2023. Od tohto mesiaca sa postupne aktualizujú a menia VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti ABC TRADITIONAL MEDICA, s.r.o. a preto Vás prosím o trpezlivosť. Pôvodné podmienky boli komplet zmazané, budú prerobené a priebežne dopĺňané VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti ABC TRADITIONAL MEDICA, s.r.o. z dôvodu neaktuálnosti a budú postupne menené, dopĺňané a aktualizované VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti ABC TRADITIONAL MEDICA, s.r.o. zapísanej 24. 2. 2012 do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, Vložka č. 79520/B, IČO 466553631, DIČ 2023426691 so sídlom Gercenova 17/1162 851 01 Bratislava - ABC Traditional Medica s.r.o. - ďalej len „spoločnosť", platné a účinné pri používaní a prevádzkovaní internetovej stránky www.healer.sk a poskytovaní služby ABC Traditional Medica s.r.o. t.č. +421903267712 (adrian.mizur@gmail.com). "Informácie, poskytnuté od Vás prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani nijako inak komerčne využívané."

     V novom znení v zmysle platných predpisov po 9. 4. 2021 si postupne viac môžete prečítať podmienky pre odber a pod. ako napríklad, že ste sa dostatočne oboznámili o ochrane Vášho súkromia a zberných údajov, ktoré sú určené výlučne len na dodanie tovaru a služieb s Vašim predchádzajúcim súhlasom. Ustanovenia obchodných podmienok budú priebežne doplňované...

OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné  podmienky

I.
Základné  ustanovenia
1 .Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky") sú vydané:

ABC TRADITIONAL MEDICA, .s.r.o.
IČO: 46 55 36 31
DIČ: 202 342 6691
IČ DPH: nie som platca DPH
so sídlom: Gercenova 17 /1162, 851 01 Bratislava
zapísanej na Okresom súde Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 79520 / B

deň zápisu: 24. 2. 2012
kontakt a reklamácie:
email: adrian.mizur@gmail.com
telefón: +421 903 267 712
www.healer.sk
(ďalej len „predávajúci obchodník")

2. Obchodné podmienky www.healer.sk  upravujú vzájomné  práva  a povinnosti predávajúceho  obchodníka a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpno predajnú zmluvu mimo predmetu  svojej  podnikateľskej činnosti,  povolania, zamestnania alebo právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri  alebo fyzickej  osoby zapísanej v živnostenskom registri alebo osoby, ktorá podniká na základe iného než živnostenského  oprávnenia  podľa osobitných predpisov (ďalej len: „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného  na webovej  stránke  dostupného na internetovej stránke www.healer.sk .
Ak je kupujúcim fyzická osoba, ktorá uzatvára kúpnopredajnú  zmluvu mimo predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania  sa  považuje za spotrebiteľa.
V prípade ak je kupujúcim právnická osoba registrovaná  v  obchodnom registri (OR), fyzická osoba ( FO ) registrovaná v živnostenskom registri alebo osoba, ktorá podniká na  základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a pri uzatváraní zmluvy (objednávky) použije  svoje    IČO sa považuje za podnikateľa (ďalej len: „podnikateľ").

 

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou  súčasťou  kúpnej  zmluvy. Odchylné dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami  týchto  obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a    kúpnopredajná  zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II. Informácie  o tovare a  cenách

1. Informácie o  tovare, vrátane uvedenia  ceny  jednotlivého  tovaru a  jeho hlavných vlastností  sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny  tovaru sú uvedené  presné  ( vrátane dane z pridanej hodnoty ), všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie   tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou alebo dopravnou cestou. ( Nie som  platca DPH) Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode na  webstránke. Ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnopredajnej zmluvy za individuálne  dohodnutých podmienok medzi predávajúcim obchodníkom a  kupujúcim klientom.

2. Prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového  obchodu je väčšinou informatívneho charakteru a predávajúci obchodník nie  je povinný uzavrieť  kúpnopredajnú   zmluvu ohľadom  tohto tovaru.

3. V internetovom obchode sú informácie  zverejnené  o  nákladoch spojených   s dodaním a balením tovaru – t. j. platba a doprava

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie  je možné  navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III.

Objednávka  a  uzavretie kúpnopredajnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití  komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnopredajnej zmluvy, ako  telefónne  hovory, náklady na internetové  pripojenie si hradí kupujúci zákazník sám.

2. Kupujúci obchodník vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie alebo aj s registráciou


• prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ktorý si klient predtým prípadne vykonal sám a predtým sa zaregistroval v internetovom obchode www.healer.sk,

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci klient vyberie počet kusov tovaru, konkrétny tovar, spôsob doručenia a spôsob platby.

4. Pred odoslaním  objednávky je kupujúcemu klientovi umožnené si skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle klient, ktorý kupuje tovar z webu predávajúcemu kliknutím na položku alebo tlačítko Odoslať ( súhlasiť s povinnosťou platby). Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim obchodníkom považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov ( cookie )   v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil obchodnými  podmienkami.

5. Automaticky alebo bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci obchodník kupujúcemu klientovi potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci klient zadal pri objednaní tovaru. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné  podmienky predávajúceho obchodníka. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim obchodníkom. Oznámenie  o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu, ktorú zadal kupujúci pri registrácii alebo vypĺňaní  objednávkového formulára.

6. Ak predávajúci obchodník nemôže splniť niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke, z dôvodu  nefunkčnosti, nedostupnosti, predávajúci obchodník zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku, alebo navrhne iné riešenie. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá odoslaním takto pozmenenej  ponuky.

7. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho obchodníka pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je  predávajúci  obchodník povinný dodať kupujúcemu klientovi tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu klientovi bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu klientovi na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená  ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí  kupujúcim klientom na emailovú adresu predávajúceho obchodníka.

8. Po súhlase a odkliknutí s povinnosťou platby sú všetky objednávky prijaté predávajúcim obchodníkom záväzné. Kupujúci klient môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky  predávajúcim obchodníkom. Kupujúci klient môže zrušiť objednávku elektronickou správou na email predávajúceho obchodníka telefonicky na telefóne predávajúceho obchodníka.

IV. Účet   zákazníka

1. Pri registrácii do účtu zákazníka a pri objednávaní tovaru  je kupujúci klient povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v účte užívateľa je kupujúci klient pri akejkoľvek  ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim klientom v účte zákazníka a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim obchodníkom považované za správne.

2. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho účtu zákazníka. Zo svojho účtu zákazníka môže kupujúci  klient  vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci klient môže objednávať tovar tiež  bez registrácie. (mobil, e-mail a pod.)

3. Predávajúci obchodník môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci klient svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci klient poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

4. Prístup k účtu zákazníka je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho účtu zákazníka. Predávajúci obchodník nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie účtu  zákazníka    tretími osobami.

5. Kupujúci klient nie je oprávnený umožniť využívanie  účtu zákazníka tretím osobám.

6. Kupujúci klient berie na vedomie, že účet užívateľa nemusí byť  dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu softwarového a hardwarového a vybavenia predávajúceho obchodníka, popr. nutnú údržbu softwarového vybavenia tretích osôb alebo hardwarového  vybavenia obchodníka.

V.

Platobné podmienky   a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho IBAN: SK96 8330 0000 0023 0161 0485, vedený vo Fio Banke (SWIFT: FIOZSKBAXXX)
• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom Internet Bankingu
• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány TrustPay
• bezhotovostne platobnou kartou cez TrustCard
• dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra DPD, REMAX, GLS, kuriéra Slovenskej pošty alebo na pobočke Slovenskej pošty
• v hotovosti pri osobnom odbere na výdajni zásielok – pobočky Zásielkovne alebo pobočky

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci klient povinný zaplatiť predávajúcemu obchodníkovi náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej zmluvnenej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho klienta zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho obchodníka.

5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho klienta vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

6. Tovar je kupujúcemu dodaný:
• na adresu určenú kupujúcim v objednávke

• prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne (pobočky Zásielkovne), ktorú kupujúci určil,

7. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

8. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

9. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

11. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.
Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

13. V prípade, že si kupujúci bez udania dôvodu objednávku neprevezme alebo sa objednávka vráti späť predávajúcemu ako neprevzatá, má predávajúci právo pri nasledujúcej objednávke tohoto kupujúceho požadovať od neho úhradu takejto nasledujúcej objednávky vopred – prevodom na účet predávajúceho. Pokiaľ nebude táto nasledujúca objednávka uhradená vopred, predávajúci má právo takúto objednávku nevybaviť.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim klientom, ktorým je Spotrebiteľ.
Kupujúci klient, ktorý uzavrel kúpnopredajnú zmluu mimo svoju prevádzku (na diaľku) ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní
• odo dňa prevzatia tovaru,
• odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
• odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

3. Kupujúci klient nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

• o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

• o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

• o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

• o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,


• o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,


• o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,

• o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,


• v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

 4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci klient odoslať prehlásenie o odstúpení  pre odstúpenie od zmluvy v lehote. 

5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci klient využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámi Predávajúcemu obchodníkovi na adrese ABC TRADITIONAL MEDICA, s. r. o. , Gercenova 17 / 1162, 851 01 Bratislava, tel.: +421 903 267 712 , alebo na email: adrian.mizur@gmail.com  Kupujúci môže použiť nato vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný e-mailom alebo ináč odovzdaný, prípadne na požiadanie kupujúceho klienta.  Na odstúpenie je lehota od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci klient zašle predávajúcemu obchodníkovi oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci klient je povinný pred odstúpením od zmluvy  sa oboznámiť v plnom rozsahu s dokumentom: "Poučenie spotreniteľa o uplatnení práva  na odstúpenie od zmluvy"

6. Kupujúci klient zašle na doručovaciu alebo emailovú adresu predávajúceho obchodníka " Odstúpenie od kúpnej zmluvy"  uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Predávajúci obchodník bezodkladne potvrdí kupujúcemu  prijatie formulára o odstúpení.

7. Kupujúci klient, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu obchodníkovi tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci klient znáša náklady spojené s vrátením tovaru ( doprava a pod.) predávajúcemu obchodníkovi, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. ( napríklad " kuriérom" )

8. Ak odstúpi kupujúci klient od zmluvy, vráti mu predávajúci obchodník bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci klient súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

9. Ak kupujúci klient zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu klientovi náklady na dodanie tovaru vo výške rovnajúcej sa dodania tovaru najlacnejším ponúkaným spôsobom.

10. Ak odstúpi kupujúci klient od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci obchodník povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu obchodníkovi odoslal.

11. Tovar musí vrátiť kupujúci klient predávajúcemu obchodníkovi nepoškodený, kompletný -vrátane všetkého príslušenstva, nemôže javiť známky používania,  musí byť  neznečistený a ak je to možné a v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci obchodník oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho klienta na vrátenie peňazí -  hodnoty kúpy - ceny.

12. Predávajúci obchodník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci obchodník bezodkladne informuje kupujúceho klienta prostredníctvom telefónu alebo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti mu v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky - cenu - vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim klientom. ( Podľa dohody)

13. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim klientom , ktorým je Podnikateľ.
Kupujúcemu klientovi alebo podnikateľovi, ktorým je podnikateľ môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru bude zhodnotený predávajúcim obchodníkom. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho obchodníka späť. Predávajúci klient je oprávnený účtovať kupujúcemu klientovi prípadné ďalšie vzniknuté náklady s tým súvisiace. Predávajúci obchodník si vyhradzuje právo na neumožnenie odstúpenia, vzhľadom k jeho stavu v čase vrátenia a aj povahe výrobku a pod.

VII.
Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci obchodník zodpovedá kupujúcemu klientovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci obchodník zodpovedá kupujúcemu klientovi, že v dobe, kedy kupujúci klient tovar prevzal:
• má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci obchodník alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci klient očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim obchodníkom vykonanej,

• sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci obchodník uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
• tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
• je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci klient je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov ( 2 roky ) od prevzatia, avšak nie takú dobu u výživových doplnkov. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim klientom, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

3. V prípade výskytu vady môže kupujúci klient predávajúcemu obchodníkovi predložiť reklamáciu a požadovať:
• ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
o bezplatné odstránenie vady tovaru,
o výmenu za nový tovar (alebo výmenu časti tovaru, ak sa vada týka tejto časti), ale len vtedy, ak tým predávajúcemu obchodníkovi  nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady,
• ak ide o vadu,  ktorú nemožno odstrániť:
o primeranú z ľavu z kúpnej ceny,
o odstúpiť od zmluvy.

4. Kupujúci klient má právo odstúpiť od zmluvy,
• ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
• ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo niekoľkých vád po oprave,
• ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet chýb a vád tovaru.

5. Predávajúci obchodník je povinný reklamáciu prijať v sídle svojej firmy, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i na vopred dohodnutom mieste oboch strán kupujúceho klienta a pradávajúceho obchodníka.

 

 

SPOTREBITEL

 

     Spotrebiteľ reklamácie môže uplatniť  reklamáciu aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

10. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci klient.

 

11. Práva  a povinnosti z mluvných  strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia §  499 až  510,  §  596  až  600 a  §  619 až  627  zákona č. 40 / 1964 Zb. Občianskeho  zákonníka v znení neskorších predpisov a  zákonom č.  250 / 2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

12. Ďalšie povinnosti a práva a strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho obchdoníka za vady upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho obchodníka.

VIII. Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej  pošty ( e-mailom a pod).

2. Kupujúci klient doručuje predávajúcemu obchodníkovi korešpondenciu na emailovú adresu  uvedenú v týchto  obchodných podmienkach. Predávajúci obchodník doručuje kupujúcemu klientovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho objednávke alebo zákazníckom  účte .

IX. Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho obchodníka so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci obchodník porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho  ( mimosúdneho) riešenia  sporu u  subjektu  alternatívneho riešenia  sporov, ak predávajúci obchodník na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal negatívne - zamietavo alebo na ňu  neodpovedal  do  30  dní  odo dňa jej odoslania. Týmto nie je  dotknutá možnosť  spotrebiteľa obrátiť  sa na  súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je  príslušná Slovenská  obchodná  inšpekcia, so sídlom: Prievozská  32,  827 99 Bratislava,  IČO: 17 331 927, ktorú je možné za  uvedeným účelom kontaktovať na  adrese Slovenská  obchodná inšpekcia,  Ústredný inšpektorát,  Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27,  alebo elektronicky  na ars@soi.sk  alebo  adr.@soi.sk. Internetová adresa:  https://www.soi.sk/. Platformu  pre  riešenie  sporov  on - line nachádzajúcu sa  na    internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi  predávajúcim obchodníkom a kupujúcim klientom z kúpnej zmluvy. 

3. Európske  spotrebiteľské  centrum Slovenská republika,  so sídlom Mlynské nivy 44 / A, 827 15  v Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/  je kontaktným  miestom podľa  Nariadenia Európskeho  parlamentu a  Rady ( EU ) č. 524 / 2013 z 21. mája 2013 o riešení  spotrebiteľských sporov on - line a o zmene nariadenia ( ES ) č.  2006 / 2004 a smernice 2009 / 22 / ES (nariadenie o riešení  spotrebiteľských sporov on -line).

4. Predávajúci obchodník je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odboru  živnostenského  podnikania.  Slovenská obchodná inšpekcia  vykonáva vo  vymedzenom rozsahu okrem iného  dozor nad  dodržiavaním zákona č. 250 / 2007 Z.z. o  ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .

X.
Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim obchodníkom a kupujúcim klientom sa spravujú právnym  poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou  obsahuje  medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva  spotrebiteľa vyplývajúce z  všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu klientovi viazaný  žiadnymi  kódexmi  správania  v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho obchodníka, najmä  autorské  práva  k  obsahu, vrátane rozvrhnutia grafiky , web stránky, filmov, fotiek, ochranných známok, l oga a  ďalšieho  obsahu a    prvkov , prináleží  predávajúcemu obchodníkovi.  Je z akázané kopírovať ,    upravovať  a lebo inak  používať  webové stránky bez súhlasu predávajúceho obchodníka.

4. Predávajúci obchodník nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku  zásahu  tretích osôb    do  internetového obchodu alebo v  dôsledku  jeho použitia v rozpore s  jeho určením.  Kupujúci obchodník nesmie pri využívaní  internetového obchodu  používať  postupy, ktoré by  mohli mať  negatívny  vplyv na jeho  prevádzku a nesmie  vykonávať  žiadnu činnosť, ktorá by mohla  jemu alebo   tretím  osobám  umožniť    neoprávnene zasahovať či  neoprávnene   užívať programové vybavenie  alebo ďalšie  súčasti  tvoriace   internetový obchod a  užívať   internetový obchod   alebo jeho časti či softwerové vybavenie  takým   spôsobom,  ktorý   by  bol v  rozpore s  jeho   účelom alebo určením.

 

 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim obchodníkom v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

Príloha: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

http://byliny.org/formular.doc

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.4.2021

môžete si skopirovať formulár tu nižšie na

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Kupujúci klient – spotrebiteľ:

Meno a priezvisko:...............................................................................................

Adresa bydliska:...................................................................................................

Telefón:.................................................................................................................

E-mail:..................................................................................................................

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho obchodníka s predávajúcim:

ABC TRADITIONAL MEDICA, s.r.o., Gercenova 17 / 1162, 851 01 Bratislava, IČO: 46553631 mobil: +421903267712, email: adrian.mizur@gmail.com

Číslo objednávky: ........................................

Číslo daňového dokladu (faktúra / pokladničný doklad z VRP):.............................................

Dátum prijatia objednávky (dátum prevzatia od prepravnej spoločnosti alebo osobného prevzatia :................................

Označenie vráteného tovaru (názov tovaru a jeho kód):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Kúpna cena tovaru bude vrátená*:

1. v hotovosti na adrese ABC TRADITIONAL MEDICA, s.r.o., Gercenova 17, 851 01 Bratislava-

2. bezhotovostne na číslo bankového účtu: IBAN-:...........................................................................

* Nehodiace sa prečiarknite

Dátum a podpis spotrebiteľa:.................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

(GDPR - ochrana osobných údajov )KUV Okresný súd Bratislava 1 pod sp.zn.3Re/1286/2019 uložené do schránky už dňa 18.6.2019 - splnená povinnosť s.r.o.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o., so sídlom Gercenova 17/1159, 851 01 Bratislava, IČO 46553631, DIČ: 2023426691, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 79520/B (ďalej len „spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o."), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Mgr. Adrián Mižúr, e-mailová adresa adrian.mizur@gmail.com, telefónne číslo +421 903 267 712
2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o.), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR") a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o..

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
• spoločnosť DIGITECH ČR, spol. s r.o., so sídlom Durychova 101/66, 14200 Praha 4 - Lhotka, Česká republika, IČO 25784021, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 69913 ako sprostredkovateľ dodávajúci IT systém na plánovanie ciest pri doručovaní,
• spoločnosť KUBEX, s.r.o., so sídlom Tupolevova 13, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO 36 753 602 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 45106/B ako prevádzkovateľ poskytujúci služby inštalácie tovaru v domácnosti,
• servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
• orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
b. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c. Nezáväzná objednávka tovaru
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
• spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751,
Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.
d. Služba strážny pes
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely poskytnutia služby strážny pes nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: e-mailová adresa a sledovaný tovar.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie služby strážny pes, t.j. informovanie potenciálneho zákazníka o dostupnosti ním určeného tovaru.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
• spoločnosť VSHosting s.r.o., so sídlom Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 61505455, vedená Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 29746,
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia využívania služby strážny pes zo strany potenciálneho zákazníka.
e. Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
• GEIS.....DPD - Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., IČO: 35834498
• spoločnosť MIBCON SK s. r. o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T
• kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.
f. Registrácia a prevádzka e-shopu
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
• spoločnosť MIBCON SK s. r. o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

g. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok, ak je zákazník členom ABC Traditional Medica s.r.o. extra klubu číslo ABC Traditional Medica s.r.o. extra klub karty, a v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z call centra.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
• spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

h. Členstvo v ABC Traditional Medica s.r.o. extra klube

Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely členstva v ABC Traditional Medica s.r.o. extra klube nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo ABC Traditional Medica s.r.o. extra klub karty a história objednávok člena.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v ABC Traditional Medica s.r.o. extra klube.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
• spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751 a
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania členstva v ABC Traditional Medica s.r.o. extra klube a počas plynutia premlčacej lehoty na zakúpený tovar.
i. Riešenie sťažností zákazníkov
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.
j. Overenie nároku na zľavu študentov alebo zamestnancov Orange
V prípade, ak si zákazník pri kúpe tovaru na predajni spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o. chce uplatniť študentskú zľavu alebo zľavu zamestnanca spoločnosti Orange, je povinný predložiť príslušnému pracovníkovi na nahliadnutie ISIC kartu, resp. preukaz zamestnanca Orange.
Účelom takéhoto spracúvania osobných údajov je overenie existencie nároku zákazníka na zľavu a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov k nahliadnutiu je nevyhnutné na poskytnutie zľavy zo strany spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o. na základe žiadosti zákazníka.
Tieto údaje spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. ďalej žiadnym spôsobom nespracúva.
k. Súťaže na Facebooku
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
l. Poskytovanie podpory cez Facebook
V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.
Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.
m. Uplatňovanie nárokov spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o.
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. , údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o., údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o..
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o.. Oprávneným záujmom spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o..
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
• súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.
n. Plnenie zákonných povinností spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o.
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o..
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o..
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
• daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.
3. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o.:
a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d). Príslušné právne predpisy
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Srtučne a dôležité:

7. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy, odoslaním Objednávky alebo Registráciou na www.healer.sk vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a súčasne prevádzkovateľovi dáva svoj výslovný súhlas s tým, aby v súlade so zákonom čl. 6 bod 1 písm. b) 39/5000 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane osobných údajov") spracoval a uchovával nasledujúce osobné údaje:
a) identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko;
b) kontaktné údaje, najmä emailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie a kontakt na sociálnych sieťach;
c) nastavenie používateľov, ktorým sa rozumie nastavenie newsletterov;
d) údaje o objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré si kupujúci objednal, spôsobe doručenia a platby a údaje o reklamáciách;
e) údaje o správaní na webe, najmä tovar a služby, ktoré si kupujúci prezeral, odkazy, na ktoré kupujúci kliká, spôsob pohybu po webe ako je poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, použitý prehliadač a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;
f) údaje o správaní pri čítaní správ, ktoré prevádzkovateľ zasiela, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom sú správy čítané, ako je identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, použitý prehliadač a jeho verzia;

7.2. Spracovania získaných a poskytnutých osobných údajov sú zaradené do databázy poskytovateľa na účely poskytovania služieb, na účely distribúcie, sprostredkovanie doručovania tovaru z ABC Traditional Medica s.r.o. a na marketingové účely.

7.3. Poskytovateľom spracované osobné údaje môžu byť spracovávané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné pre plnenie záväzku voči kupujúcemu, klientom alebo pre poskytovanie služieb. Pri výbere týchto partnerov je vždy dbané na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov.

7.4. V súvislosti s vybavením objednávok sú osobné údaje (najmä identifikačné a kontaktné údaje) poskytnuté prepravným partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú, a to: DPD - Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., IČO: 35834498, Geis Parcel SK s.r.o., IČO: 46 489 592, Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124, Zásielkovna s.r.o., IČO: 48136999.,  

7.5. Na spracovanie osobných údajov prevádzkovateľ využíva služieb spracovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú iba podľa pokynov prevádzkovateľa pre marketingové a cloudové účely, a to:

a) Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko;
podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads

b) Mailchimp, The Rocket Science Group LLC, so sídlom Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, USA,
podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/

c) OneClick Systems s.r.o., IČO: 50345842

7.6. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán a po dobu dvoch (2) rokov po jeho skončení. Poskytovateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. Poskytovateľ prijal potrebné opatrenia technického alebo tiež personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Prijatím objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim), a to na základe potvrdenia správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou. Po odoslaní objednávky na zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave objednávky. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade ak budú chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje.

8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

8.1. Dotknutá osoba má právo:

• požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
• na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracovania osobných údajov,
• podať námietky proti spracovaniu osobných údajov,
• na prenositeľnosť osobných údajov,
• podať sťažnosť alebo návrh na zahájenie konania kontrolnému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
• svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

8.2. Dotknutá osoba v prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov zasiela svoje otázky a pripomienky na email: adrian.mizur@gmail.com alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

8.3. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak také porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknute

OŽP

Predvolby sukromia

Cookies používame na zlepšenie Vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie jej údajov o jej používaní. Kliknutím na "Prijať všetky cookies" vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie