Obch.podmienky

Obchod.podmienky

Dňa 25.5.2018 boli zaktualizované VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o..

zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka č. 79520/B, IČO 466553631, DIČ 2023426691 so sídlom Gercenova 17/1162 851 01 Bratislava (ABC Traditional Medica s.r.o. - ďalej len „spoločnosť" v príslušnom gramatickom tvare) platné a účinné pri prevádzkovaní a používaní internetovej stránky www.healer.sk a poskytovaní služby ABC Traditional Medica s.r.o. t.č. +421903267712 (adrian.mizur@gmail.com). "Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané."

Po tomto novom znení v zmysle nového platného zákona od 25.5.2018 si prečítajte podmienky pre odber až dole dokonca tejto stránky a že ste sa dostatočne oboznámili o ochrane Vášho súkromia a zberných údajov, ktoré sú určené výlučne len na dodanie tovaru a služieb s Vašim predchádzajúcim súhlasom.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi spoločnosťou a návštevníkom vznikajúceho pri prehliadaní obsahu internetovej stránky a rámec právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom vznikajúceho pri využívaní služby používateľom. Návštevník a používateľ sú viazaní pravidlami upravenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu nadobudnutia postavenia návštevníka a/alebo používateľa.

1.2 Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že návštevník alebo používateľ sú podnikateľské subjekty registrované v zahraničí alebo ide o fyzické osoby, ktoré sú občanmi iných štátov ako je Slovenská republika.

1.3 Internetová stránka je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok internetová stránka, ktorej obsah sa návštevníkom a používateľom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení www.healer.sk; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod internetovou stránkou sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doméne www.healer.sk. Spoločnosť je oprávnená na základe osobitného právneho vzťahu užívať doménu www.healer.ska jej subdomény.

1.4 Obsah internetovej stránky je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi a/alebo používateľovi zobrazí pri prehliadaní internetovej stránky a/alebo pri využívaní služby okrem obsahu používateľa. Spoločnosť vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na jeho vytvorení a má zároveň všetky práva k obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť návštevník pri prezeraní internetovej stránky a/alebo používateľ pri využívaní služby používať. Vždy, keď sa v týchto obchodných podmienkach použije pojem obsah internetovej stránky, myslí sa tým obsah internetovej stránky ako celok a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto obchodných podmienkach ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti nemá návštevník ani používateľ právo obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť.

1.5 Obsah používateľa je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok dátový alebo iný obsah vytvorený používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia internetovej stránky, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah používateľa nie je obsahom internetovej stránky s tým, že je majetkom používateľa a za súlad obsahu používateľa s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu používateľ.

1.6 Návštevník je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény www.healer.sk alebo adresu niektorej zo subdomén domény www.healer.sk a dôjde k zobrazeniu obsahu internetovej stránky alebo dôjde k jej presmerovaniu na obsah internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky.

1.7 Používateľ je právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitného predpisu, ktorá pravdivo a úplne vyplnila registračný formulár a zaregistrovala sa pre užívanie služby poskytovanej spoločnosťou s využitím internetovej stránky. V prípade, že si používateľ iba prezerá internetovú stránku a nevyužíva službu, považuje sa za návštevníka.

1.8 Používateľský účet je pracovné prostredie používateľa, ku ktorému získa používateľ prístup po vykonaní registrácie a ktorý slúži na využívanie služby používateľom. Prístup ku každému používateľskému účtu bude definovaný unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu alebo bude založený na autentifikácií treťou stranou (zjednodušené prihlasovanie najmä cez služby spoločnosti Google alebo Facebook). Povinnou súčasťou úspešného vytvorenia používateľského účtu je vyjadrenie súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti.

1.9 Služba je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok služba správy administratívno-ekonomickej agendy podnikateľských subjektov v rozsahu podľa ponuky sprístupnenej verejnosti na internetovej stránke a určenej spoločnosťou. Službu poskytuje spoločnosť odplatne, a to za ceny podľa aktuálneho cenníka sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať službu počas spoločnosťou určeného obdobia bezodplatne alebo za cenu zníženú o spoločnosťou určenú sumu. Súčasťou služby je aj uchovávanie záznamov a informácií, ktoré používateľ zadá do služby. Toto uchovávanie záznamov nemá charakter archivácie dokladov používateľa v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Spoločnosť si zároveň vyhradzuje právo informovať používateľa o stave predplatenia služby.

1.10 Spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou, vzniknutou a zapísanou v príslušných registroch v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a je oprávnená uskutočňovať podnikateľskú činnosť tak, aby mohla byť prevádzkovateľom internetovej stránky a zároveň poskytovateľom služby.

1.11 Technické zariadenie je zariadenie obsahujúce hardwareové a softwareové vybavenie umožňujúce pripojenie sa k internetovej stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu internetovej stránky a využívanie služby, najmä osobný počítač a/alebo notebook a/alebo tablet a/alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo vlastníctve návštevníka a/alebo používateľa. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním internetovej stránky a/alebo využitím služby zodpovedá výlučne návštevník a/alebo používateľ.

2. PRAVIDLÁ PRE PREZERANIE INTERNETOVEJ STRÁNKY

2.1 Návštevník má právo prezerať si obsah internetovej stránky s využitím technického zariadenia.

2.2 Návštevník je povinný pri prezeraní internetovej stránky a akejkoľvek časti obsahu internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv spoločnosti a/alebo iných návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb.

2.3 Návštevník nesmie z prostredia internetovej stránky vykonať download (tzv. stiahnutie) obsahu internetovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti do technického zariadenia nad rámec obsahu internetovej stránky určeného spoločnosťou na stiahnutie do technického zariadenia, ani si z obsahu internetovej stránky vyhotovovať žiaden obrazový a/alebo zvukový a/ alebo zvukovoobrazový záznam. V prípade, že návštevník tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne spoločnosti a/alebo iným návštevníkom a/alebo iným používateľom a/alebo tretím osobám.

2.4 Návštevník má právo vykonať download tej časti obsahu internetovej stránky, ktorú pre tento účel určí spoločnosť s tým, že pri tomto postupe je povinný dodržať pokyny spoločnosti. V prípade nedodržania pokynov spoločnosti zaniká akékoľvek právo návštevníka na náhradu prípadnej škody.

2.5 V prípade, že je obsahom internetovej stránky priestor pre vyjadrenie názoru alebo iného vyjadrenia návštevníka ku konkrétnej skutočnosti, návštevník je rovnako povinný postupovať podľa ustanovenia čl. II ods. 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že bude možné takýto zásah predpokladať, spoločnosť si vyhradzuje jednostranne právo takýto názor z obsahu internetovej stránky odstrániť. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek názor zobrazený prostredníctvom internetovej stránky; za obsah názoru alebo iného vyjadrenia a prípadné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky zodpovedá samostatne návštevník.

3. REGISTRÁCIA
3.1 V prípade, že návštevník má záujem využívať službu, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

3.2 Návštevník je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom spoločnosťou s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, presné a pravdivé. V prípade, že v registračnom formulári návštevník uvedie nesprávne a/alebo nepresné a/alebo nepravdivé údaje a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie používateľa, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku spoločnosti a/alebo iných návštevníkov a/alebo iných používateľov a/alebo tretích osôb, návštevník zodpovedá za všetku spôsobenú škodu samostatne bez účasti spoločnosti.

3.3 Okamihom odoslania registračného formulára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň obsahujúceho údaje správne, presné a pravdivé (ďalej len „riadne vyplnený formulár" v príslušnom gramatickom tvare) a zaplatením ceny podľa platného cenníka, návštevník získava postavenie používateľa. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu".

3.4 Na základe predpokladu riadne vyplneného formulára spoločnosť zriadi používateľovi používateľský účet, ktorý je používateľ oprávnený používať pri využívaní služby a odošle používateľovi spôsobom a vo forme podľa určenia spoločnosti prístupové údaje, ak budú generované spoločnosťou; ak spoločnosťou uvedené prihlasovacie údaje generované nebudú, platia ako prihlasovacie údaje prihlasovacie meno a heslo určené používateľom.

3.5 Používateľský účet je oprávnený používať len používateľ, teda osoba, ktorá vyplnila a odoslala spoločnosti riadne vyplnený formulár. Ak používateľ odovzdá prihlasovacie údaje do svojho používateľského účtu tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti spoločnosti následky za prípadné škody, ktoré mu a/alebo spoločnosti a/alebo inému používateľovi a/alebo návštevníkovi a/alebo tretej osobe v súvislosti s užívaním služby treťou osobou vzniknú.

3.6 V prípade, že spoločnosť zistí, že je odôvodnene možné predpokladať, že odoslaný registračný formulár nie je riadne vyplneným formulárom (napríklad uvedenie nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov), spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranného zrušenia používateľského účtu a nenávratného odstránenia celého obsahu používateľa jeho vymazaním z úložiska dát. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu osobe, ktorá odoslala spoločnosti registračný formulár bez toho, aby spĺňal parametre riadne vyplneného formulára.

3.7 Každý z používateľov má právo registrovať sa iba raz a využívať službu prostredníctvom jediného používateľského účtu; každý používateľský účet je viazaný na jedno unikátne daňové identifikačné číslo (DIČ) a identifikačné číslo (IČO) prideľované príslušným okresným úradom, odborom živnostenského podnikania. V prípade, že sa už registrovaný používateľ registruje opätovne, a to popri existencii jeho užívateľského účtu, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne odstrániť takto vzniknuté duplicitné používateľské účty. V takomto prípade, keďže ide o podmienku pre existenciu práva používateľa užívať službu, používateľovi nevzniká právo na náhradu prípadnej škody, ktorú v tejto súvislosti utrpí. V prípade opakovaného opätovného postupu, ktorého obsahom bude opätovná registrácia a vznik duplicitných používateľských účtov, spoločnosť si vyhradzuje odstrániť každý používateľský účet používateľa a obsah používateľa bez vzniku práva používateľa na náhradu akejkoľvek škody. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť spôsob registrácie používateľov v súlade s obsahom internetovej stránky alebo v súvislosti s potrebami spoločnosti a/alebo návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb a ochranou ich práv alebo oprávnených záujmov.

4. OBSAH SLUŽBY A PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI

4.1 Spoločnosť poskytuje prostredníctvom internetovej stránky používateľom službu, a to odplatne alebo bezodplatne. O bezodplatnosti poskytovania služby a o dobe trvania poskytovania služby bezodplatne rozhoduje jednostranne spoločnosť.

4.2 Pri poskytovaní služby spoločnosť vytvorí používateľovi podmienky najmä na možnosť jednoduchého doručenia tovaru, ktorý si objednal, jednoduchej, rýchlej a bezpečnej tvorby faktúr, ich tlače a odosielania emailom či poštou, pohodlného sledovania platieb,

4.3 Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že služba poskytovaná spoločnosťou nie je poradenskou službou, službou zabezpečujúcou archiváciu dokladov používateľa v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon"), službou účtovníka alebo finančného poradcu alebo advokáta alebo inej osoby podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky. Zmyslom a účelom služby je sprehľadnenie a zefektívnenie administratívno-ekonomickej agendy používateľa. Za obsah a správnosť konkrétnych administratívnych a ekonomických úkonov vykonávaných vo vzťahu k tretím osobám, okrem iného aj vo vzťahu k orgánom verejnej moci, nesie výlučnú zodpovednosť používateľ.

4.4 Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak sa na spoločnosť obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho (vrátane daňového a registratúrneho), trestného alebo iného konania, spoločnosť môže poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností spoločnosti podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.5 Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať službu v spoločnosťou určených balíčkoch za ceny stanovené spoločnosťou a právo poskytovať doplnkové služby podľa cenníka doplnkových služieb.

4.6 Spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby bola služba poskytovaná nepretržite po dobu jej poskytovania, a teda bez jej výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností spoločnosti sa nepovažuje prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s čl. VII týchto všeobecných obchodných podmienok. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných zásahov spoločnosti.

4.7 Spoločnosť je povinná vykonať všetky úkony, ktoré je od nej možné objektívne zo strany používateľa očakávať vzhľadom na povahu poskytovanej služby a zároveň vzhľadom na podnikateľské a ekonomické zázemie spoločnosti za účelom predídenia vzniku škody na majetku návštevníka a/alebo používateľa. Za škodu na majetku návštevníka a/alebo používateľa, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ich povinností, spoločnosť nezodpovedá.

4.8 V prípade, že dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie služby používateľovi sa spoločnosť zaväzuje, že o týchto skutočnostiach bude informovať používateľov, ktorých sa konkrétna zmena týka, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať spoločnosť k dispozícii e-mailovú adresu používateľa alebo písomne na adresu sídla alebo miesta podnikania používateľa, ktoré používateľ oznámi spoločnosti prostredníctvom riadne vyplneného formulára v procese registrácie používateľa; v prípade, ak dôjde k zmene údajov na strane používateľa a používateľ o tejto skutočnosti spoločnosť neinformuje a v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné zo strany spoločnosti riadne si splniť svoju povinnosť podľa tohto odseku, spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť používateľovi spôsobená v dôsledku neinformovania používateľa.

4.9 Spoločnosť má ďalšie práva a povinnosti podľa ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.10 Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky a to aj v prípade, ak to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov spoločnosti a/alebo návštevníkov a/alebo používateľov a/alebo tretích osôb.

4.11 V prípade, že používateľ poruší niektorú zo svojich podstatných povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, spoločnosť má právo jednostranne zrušiť používateľský účet používateľa a nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát; v takomto prípade spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne používateľovi v súvislosti s odstránením používateľského účtu a obsahu používateľa.

4.12 Používateľ berie na vedomie, že služba poskytnutá spoločnosťou nezabezpečuje archiváciu registratúrnych záznamov/uchovávanie účtovných dokladov vložených alebo vytvorených používateľom v rámci poskytnutia služby podľa Zákona, resp. podľa príslušných ustanovení daňových všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne používateľovi v súvislosti s povinnosťami stanovenými všeobecne záväznými predpismi v oblasti registratúry a archívnictva, resp. v oblasti uchovávania účtovných dokladov.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

5.1 Používateľ má všetky povinnosti návštevníka podľa čl. II týchto všeobecných obchodných podmienok a zároveň voči používateľovi má spoločnosť rovnaké práva ako voči návštevníkovi.

5.2 Používateľ má právo používať používateľský účet pre potreby využívania služieb.

5.3 Používateľ je povinný zaplatiť za poskytnutie služieb spoločnosti cenu v rozsahu a spôsobom v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a v súlade s platným cenníkom sprístupneným verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

5.4 Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do používateľského účtu osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí spoločnosť a/alebo iný používateľ a/alebo návštevník a/alebo tretia osoba.

5.5 Ak používateľ zistí, že hrozí zásah do práv spoločnosti a/alebo práv používateľa a/alebo práv iných používateľov a/alebo práv návštevníkov a/alebo práv tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť spoločnosť. Rovnakú povinnosť má používateľ aj v prípade, že nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.

5.6 Používateľ má právo vykonať download konkrétneho obsahu určeného spoločnosťou a zároveň pri využívaní údajov nahrávať na úložisko dát určené spoločnosťou dáta spojené s podnikateľskou činnosťou používateľa ako obsah používateľa.

5.7 Obsah používateľa má používateľ právo archivovať na dátovom úložisku určenom spoločnosťou do skončenia poskytovania služby; za skončenie poskytovania služby sa považuje okamih skončenia posledného dňa obdobia, počas ktorého používateľ využíval službu, za ktorú uhradil cenu. Používateľ bude mať právo vstupu do používateľského účtu aj po skončení poskytovania služby s tým, že všetok obsah používateľa bude môcť exportovať z úložiska dát; po skončení poskytovania služby však používateľ nebude môcť vytvárať nový používateľský obsah. Používateľ má právo požiadať spoločnosť o okamžité odstránenie používateľského účtu a/alebo obsahu používateľa s tým, že spoločnosť po obdržaní takejto požiadavky používateľský účet zruší a nenávratne odstráni obsah používateľa bezodkladne po doručení žiadosti používateľa zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou obsahu používateľa; spoločnosť v tomto prípade nie je povinná zmazať údaje, ktoré je povinná uchovávať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Za odstránenie obsahu používateľa si spoločnosť nebude účtovať žiadne poplatky alebo ceny. Používateľ má možnosť zmazať obsah svojho používateľského účtu aj samostatne, a to zmazaním údajov, ktoré do neho vyplnil.

5.8 Používateľ má právo požiadať spoločnosť o likvidáciu resp. výmaz osobných údajov, ktoré spoločnosti poskytol (ďalej len „likvidácia osobných údajov"). Pri likvidácií osobných údajov spoločnosť vymaže resp. zlikviduje všetky osobné údaje, ktoré používateľ spoločnosti poskytol, okrem tých, ktoré je spoločnosť povinná uchovávať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

5.9 Používateľ má právo používať obsah internetovej stránky tak, aby mohol riadne využívať službu a s takýmto použitím obsahu internetovej stránky spoločnosť vyslovuje svoj nevýhradný súhlas platný na území Slovenskej republiky a po dobu trvania právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom; týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti používateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.10 V prípade, že spoločnosť zistí, že objektívne existuje predpoklad o tom, že používateľ ukladá na úložisko dát určené spoločnosťou v rámci využívania služby dáta, ktoré zasahujú do práv spoločnosti a/alebo iných používateľov a/alebo návštevníkov a/alebo tretích osôb, spoločnosť má právo jednostranne nenávratne odstrániť všetok obsah používateľa z úložiska dát jeho zmazaním. Pred uskutočnením zrušenia používateľského účtu a nenávratným zmazaním obsahu používateľa spoločnosť o zamýšľanom úkone používateľa upovedomí a zároveň ho vyzve, aby si obsah používateľa vyexportoval. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku tohto konania môže používateľovi vzniknúť.

5.11 Používateľ berie na vedomie, že v rámci zásad férového využívania služby (FUP), je jeho maximálny počet API volaní (requestov) na servery služby (ďalej ako limit) 1 000 volaní za deň, resp. 30 000 volaní za mesiac. Tento limit je možné po dohode používateľa a spoločnosti za dohodnutú cenu navýšiť. V prípade prekročenia týchto limitov si spoločnosť vyhradzuje právo obmedziť službu, prípadne bezodkladne odstúpiť od zmluvy.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1 Spoločnosť má za poskytnutie služby právo na zaplatenie ceny podľa platného cenníka sprístupneného spoločnosťou verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

6.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo prispôsobovať ceny jednotlivým balíčkom častí služby, ktoré bude ponúkať návštevníkom a používateľom a zároveň jednostranne meniť ceny za službu.

6.3 V prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, spoločnosť je povinná rešpektovať cenu za službu podľa cenníka platného v dobe vzniku právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom po dobu, počas ktorej má cena platiť.

6.4 Návštevník a používateľ má právo zaplatiť cenu za poskytnutie služby v režime „online" s využitím služieb internetbankingu alebo v režime „offline". V prípade využitia režimu „offline" spoločnosť zašle návštevníkovi alebo používateľovi výzvu na zaplatenie ceny. Po zaplatení ceny za službu spoločnosť bezodkladne doručí používateľovi faktúru ako účtovný a daňový doklad. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra vystavená v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a bude obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového a účtovného dokladu.

6.5 Bankové poplatky spojené s platbami návštevníka a používateľa podľa týchto všeobecných obchodných podmienok znáša návštevník a používateľ.

6.6 Používateľ má právo začať s využívaním služby až po zaplatení ceny; návštevník sa stáva používateľom až po zaplatení ceny a až po zaplatení ceny má právo využívať službu. V prípade, že používateľ využíva službu a má v úmysle využívať službu aj po skončení obdobia, za ktoré už cenu za poskytnutie služby zaplatil, je povinný zaplatiť cenu za ďalšie obdobie vopred tak, aby v prvý deň nového obdobia bola cena za nasledujúce obdobie zaplatená.
6.7 Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet spoločnosti.

7. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

7.1 Pre účely tejto zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť spoločnosti také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti a ktoré spoločnosti zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa (vrátane dodávateľov energií) a podobné. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.

8. PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY
8.1 Spoločnosť, návštevník a používateľ sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii vzniku škôd. Návštevník a používateľ je povinný oznámiť spoločnosti prekážky, ktoré im bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.

8.2 Každý účastník právneho vzťahu má právo na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností iným účastníkom právneho vzťahu okrem prípadu, ak je zodpovednosť vylúčená podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

8.3 V prípade, že dôjde k okolnosti vylučujúcej zodpovednosť spoločnosti, spoločnosť je povinná o týchto okolnostiach písomne informovať používateľa.

9. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

9.1 Spoločnosť zhromažďuje osobné údaje používateľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia, za účelom plnenia zmluvy, v ktorej požívateľ vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov používateľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") nevyžaduje súhlas používateľa ako dotknutej osoby.

9.2 Návštevník a používateľ majú právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

(a)potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

(b)vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

(c)vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť
získala jeho osobné údaje na spracúvanie,

(d)vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(e)opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(f)likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

(g)likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

(h)blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu používateľa ako dotknutej osoby.

9.3 Návštevník a používateľ, na základe písomnej žiadosti, majú právo u spoločnosti namietať voči:

(a)spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

(b)využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

(c)poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

9.4 Používateľ berie na vedomie, že spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré používateľ zadá do svojho používateľského konta za účelom poskytovania služby alebo dodania tovaru používateľovi v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok. Používateľ berie tiež na vedomie, že spoločnosť môže poveriť spracúvaním osobných údajov ďalších sprostredkovateľov. Používateľ má tiež právo informovať sa u spoločnosti, ktorým sprostredkovateľom boli jeho údaje poskytnuté.

9.5 Spoločnosť v prípade, ak spracúva osobné údaje pri poskytovaní služby pre návštevníka a/alebo používateľa, koná tak najmä v postavení sprostredkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Návštevník a/alebo používateľ sú pri využívaní služby primárne a najmä v postavení prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

9.6 Spoločnosť spracúva osobné údaje výlučne za účelom poskytovania služby pre používateľa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok. Predmetom spracovania osobných údajov sú najmä osobné údaje klientov používateľov, ktoré poskytuje používateľ spoločnosti za účelom využívania služby spoločnosti tzn. služby správy administratívno-ekonomickej agendy podnikateľských subjektov (týmito môže byť meno a priezvisko, adresa a iné v rozsahu, v akom ich používateľ poskytne spoločnosti). Osobné údaje, ktoré spracúva spoločnosť pre používateľa nie sú osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia, biometrickými údajmi, genetickými údajmi ani osobnými údajmi týkajúcimi sa rozsudkov v trestných veciach alebo trestných činov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

9.7 Spoločnosť zachováva mlčanlivosť o všetkých údajoch a osobných údajoch, ktoré používateľ zadá do používateľského konta. V prípade, ak spoločnosť poverí ďalšie osoby spracovaním osobných údajov, deje sa tak len za účelom poskytovania služby v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok. Tieto osoby budú zároveň povinné rovnako dodržiavať mlčanlivosť ako spoločnosť vo vzťahu k údajom resp. osobným údajom, ktoré používateľ spoločnosti poskytol. Tieto osoby sú povinné riadiť sa pri vykonávaní svojej činnosti okrem iného aj týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

9.8 Spoločnosť za účelom zabezpečenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov prijala so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva dotknutých osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku. Používateľ má právo informovať sa u spoločnosti o prijatých bezpečnostných a technických opatreniach podľa tohto bodu všeobecných obchodných podmienok.

9.9 Spoločnosť po zohľadnení povahy a rozsahu spracúvania osobných údajov pre konkrétneho používateľa môže poskytnúť súčinnosť používateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení povinností prevádzkovateľa voči dotknutým osobám. Takouto súčinnosťou môže byť najmä poskytnutie služby zákazníckeho servisu. Obdobne poskytne spoločnosť súčinnosť používateľovi ohľadom použitých bezpečnostných a technických opatreniach, ktorými spoločnosť zaisťuje bezpečnosť spracúvania údajov resp. osobných údajov. Spoločnosť tiež poskytne používateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytne súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany používateľa alebo audítora povereného používateľom.

10. INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV

10.1Reklamácie služby poskytovanej spoločnosťou a sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné uplatniť osobne v sídle spoločnosti, elektronicky na adrese: info@superfaktura.sk alebo telefonicky na tel. č. 0948 881 081.Ceny služieb poskytovaných spoločnosťou sú uvedené v cenníku služieb dostupnom na adrese: http://www.healer.sk/cennik/ a cenníku doplnkových služieb dostupnom na adrese: http://www.healer.sk/cennikdoplnkovych-sluzieb/. Spotrebiteľ je v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v platnom znení, oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia. Na účely odstúpenia od zmluvy môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto všeobecných obchodných podmienok. Oznámenie o odstúpení od zmluvy, resp. formulár uvedený v prílohe č. 1, môže spotrebiteľ spoločnosti doručiť na adresu sídla spoločnosti, elektronicky na adresu: info@superfaktura.sk. Spoločnosť začne s poskytovaním služby po úhrade ceny zvolenej služby spotrebiteľom, t.j. služba je spotrebiteľovi poskytovaná aj v období pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Uhradením ceny zvolenej služby spotrebiteľ vyjadruje svoj súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spoločnosť výslovne uvádza, že v prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný uhradiť spoločnosti iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uhradená cena za službu v časti prevyšujúcej cenu skutočne poskytnutého plnenia bude spotrebiteľovi vrátená do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spoločnosť zodpovedá za vady poskytovanej služby v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

11. RIEŠENIE SPOROV, ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

11.1 Účastníci právneho vzťahu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z neplnenia povinností povinnej osoby a vzniknutú situáciu riešiť vzájomným zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok budú predmetom konania pred príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

11.2 Okrem vyššie uvedeného má používateľ možnosť za účelom riešenia sporov medzi spoločnosťou a používateľom využiť alternatívne riešenie sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi spoločnosťou a používateľom.

11.3 Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk.

11.4 Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

11.5 Spotrebiteľ môže spor medzi ním a spoločnosťou riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. UKONČENIE PRÁVNEHO VZŤAHU

12.1 Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení osobitnou dohodou.

12.2 Spoločnosť má právo právny vzťah ukončiť jednostranne v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

12.3 Po skončení právneho vzťahu medzi spoločnosťou a používateľom, teda po uplynutí doby podľa ustanovenia čl. V ods. 5.7 týchto všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť povinná nenávratne odstrániť obsah používateľa z úložiska dát jeho vymazaním.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Tieto ako aj prípadné ďalšie všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.

Príloha č. 1
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

ABC Traditional Medica s.r.o. www.healer.sk
851 01 Bratislava
Dátum: . ...........................

Vec: Odstúpenie od zmluvy
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej na základe faktúry
č. . .................................................. zo dňa . ........................................... .
Meno a priezvisko:. ................................................................................
Adresa: . ................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

.................................................................
podpis spotrebiteľa
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum: . ...........................

Podmienky pre odber produktov:

* pre poskytovanie zľavnených cien a týchto obchodných podmienok je povinnosťou odberateľa byť registrovaným v zmysle platných predpisov, smerníc a zákonov,

* registračný formulár je nutné riadne vyplniť a zaslať na adresu spoločnosti

ABC TRADITIONAL MEDICA s. r. o

Mgr. Adrián Mižúr, Gercenova 17/1162 - popisné. č., 851 01 Bratislava prostredníctvom formulára na webovej stránke http://healer.sk

Ceny služieb a produktov a ich úpravy:
Všetky ceny produktov v cenníku sú ceny vrátane DPH. (Nie sme platcami DPH)

ABC TRADITIONAL MEDICA s. r. o- Gercenova ul. č. 17/1162, 851 01 Bratislava, Slovensko
Telefónny kontakt: +421 903 267 712 mail:adrian.mizur@gmail.com
Predmety podnikania
1. Masérske služby Deň vzniku oprávnenia:

2. Spracovanie a úprava čaju a kávy

3. Výroba nápojov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Počítačové služby

9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Deň vzniku oprávnenia: 1. 1. 2011

11.Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátaneprípojného vozidla

12. Reklamná a propagačná činnosť

13. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Prieskum trhu a verejnej mienky

15. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

16. Fotografické služby

Vznik s.r.o.: 9. 2. 2012 - ABC TRADITIONAL MEDICA s. r. o Vložka číslo: 79520/B

Obu-BA-OZP1-2012/08072-2 v Bratislave zo dňa 9. 2. 2012

3. Transakcie budú realizované v mene euro (EUR) (Maďarsko môže byť HUF a Česká republika v CZK)

4. Zrušenie objednávky pred jej zaslaním je možné a to vymazaním produktov elektronicky

5. Reklamácie: spôsob vrátenia tovaru je možné osobne, kuriérom alebo na dobierku, spôsob vrátenia zaplatenej čiastky je možné zaslať späť na účet zákazníka alebo osobne v sídle firmy podľa dohody medzi ABC Traditional Medica s.r.o. - Mgr. Adrián Mižúr a klientom našej spoločnosti.

6. Kontakty na zákaznícky servis obchodníka:

- ABC TRADITIONAL MEDICA s. r. o
- Gercenova ul. č. 17/1162, 851 01 Bratislava, Slovensko
- Telefónny kontakt: +421 903 267 712
- E-mailová adresa: adrian.mizur@gmail.com

7. Exportné obmedzenia sa vzťahujú na ponúkaný tovar mimo krajín Európskej únie

8. Spôsob doručenia tovaru alebo služby

- osobne

- na dobierku

- kuriérom (GEIS)

9. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané."

Obchodné podmienky pre TrustPay

1. Objednávka
- Klient si môže objednať tovar, resp. služby na webovej stránke: www.healer.sk
- zrušiť objednávky je možné taktiež na uvedenej webstránke odstránením položiek z nákupného koša, resp. mailom na: adrian.mizur@gmail.com alebo ihneď telefonicky na  +421 903 267 712
o Spôsob zrušenia po zaplatení cez Internet je možný e-mailom: adrian.mizur@gmail.com,

Vrátenie peňazí bude vykonané čo najskôr /obratom/ avšak najneskôr do 10 pracovných dní od pripísania finančných prostriedkov od klienta na obchodný účet tatrabanky č.ú.:2929871373/1100

2. Možnosť platby poskytujeme

Osobne, na dobierku, cez POS Terminál, bankovým prevodom
TrustPay (platba cez ucet alebo platba kartou cez TrustCard na obchodny ucet TrustPay. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)
Nákup na splátky je možný po dohode obchodník a klient alebo cez Qautro, ktorý v systéme nie je viditeľný. Pri dohode s klientom bude viditeľný, až keď sa preverí ochrana súkromia podľa najnovších smerníc EU.

- alebo osobne v hotovosti na Gercenovej č. 17, 85101 Bratislava odporúčaný čas cez pracovné dni od 13:00 hod. do 17:30 hod. alebo hocijaký iný čas aj cez voľné dni po predchádzajúcej dohode medzi obchodníkom a klientom po telefonickom rozhovore na +421 903 267 712 prípadne po mailovej dohodnutej a potvrdenej komunikácii.

3. Dodacie a platobné podmienky - Spôsob dodania a poplatky - poštou, kuriérom alebo osobne

Poštovné:

* paušálne poštovné pre odberateľov je 4,95 Eur, (dobierka 0,99 € + 3,96 € poštovné)

* poštovné pre odberateľov s balíkom nad 10 kg je 9,69,- Eur alebo predchádzajúcou dohodou
* poštovné a doprava kuriérom neplatí pri dodávke vyššej ako 120,- Eur. neplatí to v prípade dopravy velkorozmerných a viac kg balikov. Prevzatie tovaru priamo v Bratislave na Gercenovej ul. č. 17/1162 -pop.č. - u Mgr. Adrián Mižúr - +421903267712, adrian.mizur@gmail.com

Kuriérom Geis:

* paušál pre odberateľov s dobierkou je spolu 4,95 € - Eur, (dobierka 0,99 € + 3,96 € kuriér Geis)

* paušál pre odberateľov bez dobierky - platba vopred alebo platba prevodom na ucet je spolu len 3,96 € - Eur, (3,96 € kuriér Geis)

Osobne: Na kamennej predajni 85101 Bratislava, Gercenova 17/1162 - bez poplatku - spolu 0 €. Pri platbe cez platobný termínál kreditnou alebo debetnou kartou v kamennej predajni si môže po dohode s klientom spoločnosť ABC Traditional Medica účtovať navyše náklady plus + 1,9 % z celkového kúpeného tovaru alebo poskytnutých služieb)

- Predávajúci sa zaväzuje
o dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
o adekvátne zabaliť tovar. odoslat tovar v dohodnutej lehote (do 5 pracovných dní, ak sa predajca s klientom inak nedohodnú

ak sa tovar nenachádza na sklade, bude klient obratom uzrozumený o náhradnom riešení

* tovar by sa nemal dať objednať, keď nie je na sklade - systém na webovej stránke by klienta nemal pustiť
o kupujúcemu bude vystavená a priložená faktúru ako daňový doklad, ak by došlo k prípadnej systémovej chybe spoločnosť ABC Traditional Medica to bude s klientom neodkladne riešiť.

- Kupujúci sa zaväzuje
* prevziať objednaný tovar
* zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.
* Predávajúci nenesie zodpovednosť
* za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
* poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
* prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

4. Reklamácie
* Reklamácie sú vybavované
* telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na telefónnom čísle +421 903 267712
* e-mailom (adrian.mizur@gmail.com
* Poštou

* Záruka - na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba (24 mesiacov), pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

- Spôsob vrátenia tovaru

poštou alebo osobne, ako sa dohodnú predávajúci a kupujúci

- Spôsob vrátenia peňazí

osobne alebo na bankový účet kupujúceho

Základné informácie pre klientov, ktoré musí obsahovať webová stránka obchodníka

1. Jasná identifikácia internetového obchodníka:
- Názov spoločnosti
- Presná adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, Slovensko)
- Telefónny kontakt
- E-mailová adresa
2. Úplný popis ponúkaného tovaru alebo služby
3. Ceny a mena, v ktorej bude transakcia realizovaná (EUR)
4. Zrušenie objednávky pred jej zaslaním (či je možné?)
5. Reklamácie: spôsob vrátenia tovaru, spôsob vrátenia zaplatenej čiastky
6. Kontakty na zákaznícky servis obchodníka
7. Exportné obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na ponúkaný tovar (ak v prípade medzinárodnej transakcie existujú)
8. Spôsob doručenia tovaru alebo služby
9. Doplňujúci text o záruke bezpečnosti poskytnutých údajov držiteľov kariet, ktorý musí byť minimálne v tejto forme uvedený na Vašej web stránke:
"Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané."

link na odstúpenie od zmluvy

 

 

Informatívne obchodné podmienky TrustPay platné od 1.8.2018 - - cez ktoré má spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. moznost platit cez platobne brany:

Všeobecné obchodné podmienky 1
Všeobecné obchodné podmienky
Trust Pay, a.s.
Účinné od 1.8.2018
OBSAH
Preambula ............................................................................................................ 2
1. Úvodné ustanovenia .................................................................................... 2
2. Vznik, zmena a zánik záväzkovoprávneho vzťahu ............................................ 5
3. Služby platobného styku............................................................................... 6
4. Okamžité bankové prevody (TrustPlatby) ......................................................10
5. Platby kartou (TrustKarty) ...........................................................................10
6. Komunikácia ..............................................................................................12
7. Aktuálnosť a správnosť údajov .....................................................................12
8. Započítavanie pohľadávok ...........................................................................12
9. Zodpovednosť za škodu...............................................................................13
10. Ochrana osobných a dôverných informácií .....................................................13
11. Spoločné a záverečné ustanovenia................................................................14
Príloha č. 1 Cenník poplatkov
Príloha č. 2 Reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky 2
Preambula
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") sú obchodnými podmienkami spoločnosti TrustPay, a. s., so sídlom Za Kasárňou 1, 831 03, Bratislava IČO: 36 865 800 (ďalej len „TrustPay") zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 4919/B, vypracované v zmysle § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka.
VOP stanovujú základné práva a povinnosti záväzkovoprávneho vzťahu medzi spoločnosťou TrustPay a jej Klientmi a sú záväzné pre všetkých účastníkov tohto zmluvného vzťahu odo dňa prvého prejavu vôle Klienta smerujúceho k vzniku záväzkovoprávneho vzťahu so spoločnosťou TrustPay. Ďalej stanovujú základné práva apovinnosti záväzkovoprávneho vzťahu medzi spoločnosťou TrustPay a treťou osobou, ktorá má záujem využívať Systém TrustPay, a takisto upravujú právne vzťahy medzi TrustPay a jej Klientmi, príp. ďalšími osobami v súlade s platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj s Pravidlami kartových Spoločností. Tieto VOP sú súčasťou každého zmluvného vzťahu medzi TrustPay a Klientom a tvoria
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy medzi TrustPay a Klientom, pokiaľ zmluva neurčuje inak.
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Vymedzenie základných pojmov
Pre účely týchto VOP a právneho vzťahu medzi TrustPay a Klientom sa použijú nižšie uvedenédefinície a pojmy s nasledovným významom:
AML pravidlá – sú pravidlá s cieľom predchádzať alebo zabezpečiť ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, upravené vnútroštátnymi právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej
únie, odporúčaniami medzinárodných organizácií a osvedčených postupoch. ATM (Automated Teller Machine) – je bankomat. Autentifikačné údaje – sú údaje, pomocou ktorých sa Klient prihlási do TrustPay Internet bankingu.
Autorizácia – je proces overenia Kartovej transakcie (povolenie alebo zamietnutie) na úrovni TrustPay a vydavateľa Platobnej karty. Výsledkom overenia Transakcie je pridelenie autorizačného kódu, nie pripísanie finančných prostriedkov na účet Klienta.
Bankový pracovný deň – je deň, v ktorom svoju činnosť vykonáva TrustPay a ostatné inštitúcie zúčastňujúce sa na prevode finančných prostriedkov. Bankovým pracovným dňom nie sú dni pracovného pokoja (víkendy, štátne a iné sviatky a dni oficiálne deklarované ako dni pracovného
pokoja).
Brána TrustPay – označuje platobnú bránu prevádzkovanú spoločnosťou TrustPay, ktorá umožňuje vykonávať Platby cez internet za tovary alebo služby. Bránu TrustPay je možné využívať po Integrácii s Portálom Obchodníka v súlade s Integračným manuálom.
Cenník poplatkov – tvorí prílohu č.1. týchto VOP, ktorá obsahuje prehľad poplatkov za služby a úkony poskytované TrustPay Klientovi. Cut-off time – je čas, dokedy TrustPay preberá alebo prijíma Prevodné príkazy pre príslušný
Bankový pracovný deň a realizuje Platby. Prevodné príkazy prevzaté po Cut-off time sa považujú za
prijaté nasledujúci Bankový pracovný deň. Disponent – je osoba splnomocnená Majiteľom spôsobom požadovaným TrustPay a príslušnými bezpečnostnými predpismi, na dispozíciu s Platobným účtom na základe žiadosti Majiteľa.
Disponent môže mať Aktívny, Pasívny alebo Partial prístup.
a) Aktívny prístup – oprávňuje uskutočňovať Prevodné príkazy jednotlivo alebo spoločne s iným Aktívnym disponentom, bez obmedzenia sumy alebo do určitej výšky.
b) Pasívny prístup – oprávňuje na informácie ohľadom Platobného účtu, pohyboch na Platobnom účte a o stave Platobného účtu.
c) Partial prístup – oprávňuje k zadaniu Prevodného príkazu, pričom uskutočniť Prevodný príkaz môže len Aktívny
disponent.

Dôverné informácie – sú všetky informácie, skutočnosti a údaje, ktoré sú obsahom zmluvných podmienok medzi TrustPay a Klientom alebo informácie, skutočnosti a údaje o záležitostiach týkajúcich sa Klienta a TrustPay a ich obchodov, s ktorými sa účastníci oboznámili pri alebo v súvislosti s uzatváraním Zmluvy alebo plnením jednotlivých zmluvných podmienok, informácie o platobných operáciách a o použití finančných prostriedkov
prostredníctvom platobných prostriedkov a všetky ďalšie a akékoľvek iné informácie súvisiace s aktivitami niektorej zo zmluvných strán, ktoré majú určitú hodnotu a sú tak spôsobilé priniesť niekomu prospech alebo poškodiť TrustPay/Klienta alebo ktoré sú stranou, ktorá ich poskytuje označené za dôverné alebo ich dôverná povaha vyplýva z ich
podstaty alebo z okolností známych druhej zmluvnej strane.
Držiteľ platobnej karty – fyzická osoba alebo právnická osoba, na meno ktorej bola Platobná karta vydaná.
Elektronické komunikačné prostriedky (ďalej "EKP") – sú akékoľvek prostriedky elektronickej komunikácie, prostredníctvom ktorých je možné uskutočňovať elektronickú komunikáciu s TrustPay.
Finančné zúčtovanie s Klientom – je finančné zúčtovanie s Klientom za sprocesované Kartové transakcie kedy TrustPay pripíše peňažné prostriedky na účet Klienta po uplynutí zúčtovacieho obdobia.
Chargeback – znamená reklamáciu Kartovej transakcie Držiteľom platobnej karty v zmysle definície Pravidiel Kartových spoločností.

Všeobecné obchodné podmienky 3
IBAN (International Bank Account Number) - je medzinárodné bankové číslo účtu, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu príjemcu a automatizované spracovanie Platby. Skladá sa z kódu krajiny, kontrolného čísla, kódu banky (platobnej inštitúcie), predčísla a čísla účtu Klienta. Integračný API (Application Programing Interface) manuál – je technickou špecifikáciou a súborom technických údajov a dokumentov potrebných pre proces samotnej Integrácie a prepojenia Brány TrustPay do Portálu na stran Klienta a ďalších technických noriem súvisiacich so
Systémom TrustPay. Integračný manuál poskytuje spoločnosť TrustPay, jeho aktuálne znenie je zverejnené na www.trustpay.eu.

Integračný manuál je TrustPay oprávnená kedykoľvek meniť.
Integrácia – proces technického pripojenia Internetového Portálu Klienta k Bráne TrustPay, resp. doba, ktorá začína plynúť dodaním Integračného manuálu Klientovi a končí zrealizovaním prvej on-line Transakcie alebo Platby. Integrácia musí byť vykonaná Klientom, na jeho náklady, v súlade s Integračným manuálom. Internet banking – bezpečné prostredie TrustPay napojené do siete internet, kde Klient po registrácií a identifikácii môže v súlade so zmluvnými
podmienkami a medzinárodnými štandardami vykonávať Prevodné príkazy, kontrolovať stav
svojho Platobného účtu, kontrolovať zoznam platieb a komunikovať s TrustPay.
Kartová transakcia (inak aj „Transakcia") – je akákoľvek finančná operácia uskutočnená Platobnou kartou, najmä za tovar alebo služby vykonaná prostredníctvom Brány TrustPay. Typy Kartových transakcií sú:
a) Reversal – je Transakcia, kedy Klient v rámci obchodného dňa zruší Autorizáciu.
TrustPay môže vykonať Reversal na žiadosť Klienta.
b) CFT (Credit Fund Transfer) – je
Transakcia, kedy Klient pošle peniaze na Platobnú kartu Platiteľa.
c) Recurring transakcia – je opakujúca sa
Transakcia, kedy je Autorizácia požadovaná iba pri prvej Transakcii. Nasledujúce – periodicky sa opakujúce – Transakcie už nie sú jednotlivo autorizované Držiteľom platobnej karty. Príkladom opakujúcich sa Transakcií je predplatné, členské a pod.
d) Card-on-file transakcia – je Transakcia, kedy Držiteľ platobnej karty odsúhlasí Obchodníkovi uloženie údajov o karte, aby pri nasledujúcich Transakciách nemusel vypisovať všetky údaje. Transakcia sa udeje len odsúhlasením Transakcie Držiteľom platobnej karty.
e) MOTO (Mail Order / Telephone Order) transakcia – je Transakcia, kedy Držiteľ platobnej karty odovzdáva svoje kartové údaje Obchodníkovi cez telefonický hovor a súčasne pracovník Obchodníka zadáva Transakciu do systému Obchodníka.
Kartové spoločnosti – nadnárodné spoločnosti zabezpečujúce bezhotovostný platobný styk prostredníctvom Platobných kariet. Sú nimi MasterCard, VISA a UnionPay.
a) MasterCard – predstavuje MasterCard International, Inc. a Europay International S.A. a súvisiace právne subjekty, a ich právnych nástupcov a postupníkov.
b) VISA – predstavuje v závislosti od významu individuálne alebo spoločne, Visa USA Inc. a/alebo Visa International Inc.,
a/alebo Visa Europe Limited a súvisiacich právnych subjektov, a ich právnych nástupcov a postupníkov.
c) UnionPay – predstavuje UnionPay
International, pobočku China UnionPay, a ich právnych nástupcov a postupníkov. Klient – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má zmluvný vzťah s TrustPay, ktorého predmetom je poskytovanie platobných služieb.
a) Obchodník (merchant) – je Klient, ktorý má integrovanú Bránu TrustPay na svojom Portáli. TrustPay Obchodníkovi procesuje Platby za ním predávané tovary alebo služby prostredníctvom bankových prevodov alebo platobných kariet.
b) Individuálny klient – je Klient, ktorý má v TrustPay vedený Platobný účet. Komunikačný kanál – technické prepojenie medzi Klientom a TrustPay, umožňujúce zabezpečené spracovávanie Transakcií a Platieb. Podmienky pre vytvorenie a prevádzku Komunikačného kanála sú určené v Integračnom manuáli.
Majiteľ – je fyzická osoba, štatutárny zástupca Klienta, ktorá je oprávnená (splnomocnená) na uzatváranie, zmenu a zrušenie záväzkovoprávnych vzťahov súvisiacich s príslušným Platobným účtom. Majiteľ je oprávnený vypovedať Zmluvu, respektíve jednotlivé služby s ňou spojené samostatne prostredníctvom Internet bankingu. Majiteľ je
oprávnený k vytváraniu a rušeniu Disponentov a určeniu rozsahu ich oprávnení. Multicurrency – je služba poskytovaná Klientovi TrustPay, ktorá mu umožňuje prijímať Platby od Platiteľov v inej mene ako v mene, v ktorej pôvodne denominoval Platbu.
Neautorizovaná platobná operácia – je Platobná operácia, ktorá bola zrealizovaná z Platobného účtu
Klienta, pričom Klient danú Platobnú operáciu neautorizoval.
Neidentifikovateľná platba – prichádzajúca Platba, ktorú TrustPay eviduje, ale kvôli chýbajúcim
údajom ju nemožno pripísať na účet konkr?

 Priklad spracovania:

( 7.6. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán a po dobu dvoch (2) rokov po jeho skončení. Poskytovateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. Poskytovateľ prijal potrebné opatrenia technického alebo tiež personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Prijatím objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim), a to na základe potvrdenia správne a úplne vyplnen

OŽP

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Súkromie - potvrdenie

Táto stránka používa cookies. Viac info