Z technických príčin dočasne pozastavujeme možnosť objednať naše produkty do 22. 4. 2024.

Panel používateľa

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nariadenia GDPR

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o., so sídlom Gercenova 17/1159, 851 01 Bratislava, IČO 46553631, DIČ: 2023426691, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 79520/B (ďalej len „spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o."), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Mgr. Adrián Mižúr, e-mailová adresa adrian.mizur@gmail.com, telefónne číslo +421 903 267 712
2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o.), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR") a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o..

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
• spoločnosť DIGITECH ČR, spol. s r.o., so sídlom Durychova 101/66, 14200 Praha 4 - Lhotka, Česká republika, IČO 25784021, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 69913 ako sprostredkovateľ dodávajúci IT systém na plánovanie ciest pri doručovaní,
• spoločnosť KUBEX, s.r.o., so sídlom Tupolevova 13, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO 36 753 602 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 45106/B ako prevádzkovateľ poskytujúci služby inštalácie tovaru v domácnosti,
• servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
• orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
b. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c. Nezáväzná objednávka tovaru
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
• spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751,
Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.
d. Služba strážny pes
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely poskytnutia služby strážny pes nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: e-mailová adresa a sledovaný tovar.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie služby strážny pes, t.j. informovanie potenciálneho zákazníka o dostupnosti ním určeného tovaru.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
• spoločnosť VSHosting s.r.o., so sídlom Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 61505455, vedená Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 29746,
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia využívania služby strážny pes zo strany potenciálneho zákazníka.
e. Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
• GEIS.....
• spoločnosť MIBCON SK s. r. o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T
• kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.
f. Registrácia a prevádzka e-shopu
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
• spoločnosť MIBCON SK s. r. o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

g. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok, ak je zákazník členom ABC Traditional Medica s.r.o. extra klubu číslo ABC Traditional Medica s.r.o. extra klub karty, a v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z call centra.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
• spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

h. Členstvo v ABC Traditional Medica s.r.o. extra klube

Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely členstva v ABC Traditional Medica s.r.o. extra klube nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo ABC Traditional Medica s.r.o. extra klub karty a história objednávok člena.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v ABC Traditional Medica s.r.o. extra klube.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
• spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751 a
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania členstva v ABC Traditional Medica s.r.o. extra klube a počas plynutia premlčacej lehoty na zakúpený tovar.
i. Riešenie sťažností zákazníkov
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.
j. Overenie nároku na zľavu študentov alebo zamestnancov Orange
V prípade, ak si zákazník pri kúpe tovaru na predajni spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o. chce uplatniť študentskú zľavu alebo zľavu zamestnanca spoločnosti Orange, je povinný predložiť príslušnému pracovníkovi na nahliadnutie ISIC kartu, resp. preukaz zamestnanca Orange.
Účelom takéhoto spracúvania osobných údajov je overenie existencie nároku zákazníka na zľavu a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov k nahliadnutiu je nevyhnutné na poskytnutie zľavy zo strany spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o. na základe žiadosti zákazníka.
Tieto údaje spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. ďalej žiadnym spôsobom nespracúva.
k. Súťaže na Facebooku
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
l. Poskytovanie podpory cez Facebook
V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.
Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.
m. Uplatňovanie nárokov spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o.
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. , údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o., údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o..
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o.. Oprávneným záujmom spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o..
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
• súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.
n. Plnenie zákonných povinností spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o.
Spoločnosť ABC Traditional Medica s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o..
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou ABC Traditional Medica s.r.o..
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
• daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.
3. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o.:
a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d). Príslušné právne predpisy
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

Srtučne a dôležité:

7. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy, odoslaním Objednávky alebo Registráciou na www.healer.sk vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a súčasne prevádzkovateľovi dáva svoj výslovný súhlas s tým, aby v súlade so zákonom čl. 6 bod 1 písm. b) 39/5000 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane osobných údajov") spracoval a uchovával nasledujúce osobné údaje:
a) identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko;
b) kontaktné údaje, najmä emailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie a kontakt na sociálnych sieťach;
c) nastavenie používateľov, ktorým sa rozumie nastavenie newsletterov;
d) údaje o objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré si kupujúci objednal, spôsobe doručenia a platby a údaje o reklamáciách;
e) údaje o správaní na webe, najmä tovar a služby, ktoré si kupujúci prezeral, odkazy, na ktoré kupujúci kliká, spôsob pohybu po webe ako je poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, použitý prehliadač a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;
f) údaje o správaní pri čítaní správ, ktoré prevádzkovateľ zasiela, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom sú správy čítané, ako je identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, použitý prehliadač a jeho verzia;

7.2. Spracovania získaných a poskytnutých osobných údajov sú zaradené do databázy poskytovateľa na účely poskytovania služieb, na účely distribúcie, sprostredkovanie doručovania tovaru z ABC Traditional Medica s.r.o. a na marketingové účely.

7.3. Poskytovateľom spracované osobné údaje môžu byť spracovávané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné pre plnenie záväzku voči kupujúcemu, klientom alebo pre poskytovanie služieb. Pri výbere týchto partnerov je vždy dbané na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov.

7.4. V súvislosti s vybavením objednávok sú osobné údaje (najmä identifikačné a kontaktné údaje) poskytnuté prepravným partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú, a to: Geis Parcel SK s.r.o., IČO: 46 489 592, Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124, Zásielkovna s.r.o., IČO: 48136999.

7.5. Na spracovanie osobných údajov prevádzkovateľ využíva služieb spracovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú iba podľa pokynov prevádzkovateľa pre marketingové a cloudové účely, a to:

a) Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko;
podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads

b) Mailchimp, The Rocket Science Group LLC, so sídlom Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, USA,
podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/

c) OneClick Systems s.r.o., IČO: 50345842

7.6. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán a po dobu dvoch (2) rokov po jeho skončení. Poskytovateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. Poskytovateľ prijal potrebné opatrenia technického alebo tiež personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Prijatím objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim), a to na základe potvrdenia správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou. Po odoslaní objednávky na zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave objednávky. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade ak budú chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje.

8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

8.1. Dotknutá osoba má právo:

• požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
• na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracovania osobných údajov,
• podať námietky proti spracovaniu osobných údajov,
• na prenositeľnosť osobných údajov,
• podať sťažnosť alebo návrh na zahájenie konania kontrolnému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
• svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

8.2. Dotknutá osoba v prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov zasiela svoje otázky a pripomienky na email: egym@egym.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

8.3. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak také porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu. Tieto VOP vstupujú do platnosti 25.05.2018 a plne nahrádzajú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Ako spracúvame vaše osobné údaje

Ako spracúvame vaše osobné údaje
Cieľom BiznisWeb.sk je vývoj redakčného systému pre vytvorenie webstránky a e-shopu, ktorý rešpektuje potreby skutočných podnikateľov, e-shopárov, prevádzkovateľov webstránok či blogov.

K vášmu súkromiu pristupujeme s patričnou vážnosťou a opatrnosťou. Vždy sa snažíme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú v danej situácii nevyhnutné.

Aby sme vám mohli poskytnúť relevantné odpovede na vaše otázky, poradiť s výberom balíčkov či doplnkových služieb, poslať výzvu k úhrade alebo informačný newsletter, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Prečítajte si, ako konkrétne spracúvame vaše osobné údaje (ďalej OÚ) v jednotlivých častiach využívania našich služieb.

1. Ako spracúvame OÚ príjemcov nášho newslettera
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE PRÍJEMCOV NÁŠHO NEWSLETTRA
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje
Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti ABC Traditional Medica s.r.o., Gercenova 17/1162, 85101 Bratislava.  Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu adrian.mizur@gmail.com alebo telefonicky +421 903 267 712 (info@biznisweb.sk alebo telefonicky (02) 2057 0300.(IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín. )

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?
Vašu emailovú adresu budeme spracúvať preto, aby sme vás mohli informovať užitočných novinkách vo forme krátkych e-mailových správ alebo poslať ebook s hodnotnými informáciami pre rozvoj vášho podnikania, a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, to znamená na základe vášho súhlasu.

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín
Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Komu poskytneme vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje umiestňujeme v cloudovej infraštruktúre spoločnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013.

Taktiež využívame služby serverhostingu spoločnosti Nethost, s.r.o. so sídlom Kšírova 435/136, Brno, ktorá zaviedla interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?
Emailovú adresu, ktorú nám poskytnete budeme uchovávať len pokiaľ neodvoláte svoj súhlas, ktorý ste nám udelili. Pričom súhlas môžete odvolať kedykoľvek, a to napríklad kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý nájdete v pätičke každej emailovej správy, ktorú od nás dostanete.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?
Ako dotknutá osoba máte právo:

vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
na prenosnosť údajov.
Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?
Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu oou@irisoft.sk.

2. Ako spracúvame vaše OÚ počas testovania BiznisWebu?
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE TÝCH, KTORÍ SI CHCÚ VYSKÚŠAŤ NAŠU SLUŽBU
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje
Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu info@biznisweb.sk alebo telefonicky (02) 2057 0300.

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?
K tomu, aby ste si mohli vyskúšať našu službu, vytvoríme pre vás používateľský účet. K tomu potrebujeme vaše meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, to znamená z dôvodu predzmluvných opatrení. Bohužiaľ, keď nám osobné údaje neposkytnete, nemôžeme pre vás sprístupniť našu službu, aby ste si ju mohli vyskúšať.

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín
Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Komu poskytneme vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje umiestňujeme v cloudovej infraštruktúre spoločnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013.

Taktiež využívame služby serverhostingu spoločnosti Nethost, s.r.o. so sídlom Kšírova 435/136, Brno, ktorá zaviedla interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať len pokiaľ budete našu službu testovať. Akonáhle dôjde k uplynutiu testovacieho obdobia a vy službu neobjednáte, vaše osobné údaje zlikvidujeme.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?
Ako dotknutá osoba máte právo:

vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
na prenosnosť údajov.
Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?
Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu oou@irisoft.sk.

3. Ako spracúvame vaše OÚ po objednaní našich služieb?
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE TÝCH, KTORÍ OBJEDNALI SLUŽBY BIZNISWEB
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje
Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu info@biznisweb.sk alebo telefonicky (02) 2057 0300.

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?
Aby sme vám mohli dodávať službu, ktorú si vyberiete, testujete alebo objednáte prostredníctvom nášho elektronického obchodu, budeme o vás spracúvať meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu zmluvy, k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).

Ďalšie osobné údaje o vás a vašich zákazníkoch, s ktorými pracujeme sú závislé od toho, ktorú z našich služieb využívate, a preto dopredu nevieme vymedziť zoznam spracúvaných osobných údajov. Držíme sa však zásady, že o vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré sú naozaj nevyhnutné.

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín
Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Komu poskytneme vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje umiestňujeme v cloudovej infraštruktúre spoločnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013.

Taktiež využívame služby serverhostingu spoločnosti Nethost, s.r.o. so sídlom Kšírova 435/136, Brno, ktorá zaviedla interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať po dobu využívania našich služieb. Akonáhle dôjde k uplynutiu testovacieho obdobia a vy službu neobjednáte, vaše osobné údaje zlikvidujeme.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?
Ako dotknutá osoba máte právo:

vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
na prenosnosť údajov.
Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?
Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu oou@irisoft.sk.

4. Ako spracúvame vaše OÚ, keď potrebujete poradiť alebo hľadáte vhodné riešenie pre svoje podnikanie?
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE TÝCH, KTORÍ VYUŽÍVAJÚ PODPORU BIZNISWEB
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje
Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu info@biznisweb.sk alebo telefonicky (02) 2057 0300.

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?
Aby sme vám mohli pomôcť s výberom služby, poskytovať hotline a odpovedať na vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu, resp. prostredníctvom správy cez sociálne siete.

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín
Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Komu poskytneme vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje umiestňujeme v cloudovej infraštruktúre spoločnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013.

Taktiež využívame služby serverhostingu spoločnosti Nethost, s.r.o. so sídlom Kšírova 435/136, Brno, ktorá zaviedla interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať po dobu využívania našich služieb. Akonáhle dôjde k uplynutiu testovacieho obdobia a vy službu neobjednáte, vaše osobné údaje zlikvidujeme.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?
Ako dotknutá osoba máte právo:

vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
na prenosnosť údajov.
Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?
Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín, alebo elektronicky na e-mailovú adresu oou@irisoft.sk.

5. Ako spracúvame súbory cookies?
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ COOKIES NA BIZNISWEB.sk
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje
Vaše cookies budeme spracúvať v spoločnosti IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu info@biznisweb.sk alebo telefonicky (02) 2057 0300.

Prečo spracúvame cookies?
Cookie, teda krátky reťazec písmen a čísel uložený na vašom zariadení pri návšteve webu BiznisWeb.sk spracúvame preto, aby sme zistili, čo vás zaujíma. Ich prostredníctvom zvyšujeme funkčnosť našej stránky a praktickosť jej využívania.

Využívaním nášho webu súhlasíte s využívaním technológie cookies.

Ako dlho spracúvame vaše cookies?
Dočasné cookies (session cookies) spracúvame až do doby, než vypnete internetový prehliadač, resp. záložku v prehliadači.

Trvalé cookies (persistent cookies) zostavajú vo vašom prehliadači uložené tak dlho, kým neuplynie ich živostnosť alebo ich manuálne neodstránite.

Informácia o prenose cookies tretím stranám
Na jednotlivých podstránkach BiznisWeb.sk (napr. objednávka našich služieb alebo vyplnenie kontaktného formuláru) môžu existovať funkčné alebo analytické skripty, ktoré si ukladajú vlastné cookies za účelom zobrazenia remarketingových alebo reklamných kampaní s ponukou šitou na mieru práve vám.

6. Ako spracúvame údaje o deťoch?
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OÚ O OSOBÁCH MLADŠÍCH 16 ROKOV
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje
Vaše osobné údaje budeme spracúvať v spoločnosti IRISOFT, s.r.o., Pod Juhom 6477, Trenčín. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu info@biznisweb.sk alebo telefonicky (02) 2057 0300.

Sú spracúvané aj údaje o deťoch, resp. osobách mladších ako 16 rokov?
Naše webstránky nie sú určené osobám mladších 16 rokov. Ich osobné údaje teda umýselne nezhromažďujeme. Ak však zistíme, že nedopatrením, resp. podvodom, sme získali osobné údaje o deťoch mladších 16 rokov, podnikneme potrebné kroky, aby ste údaje vymazali. Okrem prípadov, kedy sme zákonom viazaní si ich ponechať.

 

 

 

 

P.S.: Platobne brany budu este raz prekonzultovane

Vzorové Zásady spracovania osobných údajov

Vzorové Zásady spracovania osobných údajov
Späť na kategóriu

Tento dokument slúži ako vzor pre plnenie informačnej povinnosti správcu voči fyzickým osobám, ktorých osobné údaje spracováva.

Pred poskytnutím svojich osobných údajov musí byť fyzická osoba vždy informovaná najmenej o:

kontaktných údajoch správcu a poverencu (ak je menovaný);
účeloch a právnych základoch spracovania;
oprávnených záujmoch;
príjemcoh osobných údajov;
predávánie osobných údajov do zahraničia;
dobe uložení osobných údajov;
právach subjektov údajov;
práve kedykoľvek odvolať súhlas;
dôvodoch poskytnutia osobných údajov;
automatizovanom spracovaní.
Dokument je primárne koncipovaný na bežný e-shop, ktorý:

ponúka výrobky alebo služby,
posiela informačné newslettre svojim zákazníkom, tj. tým, ktorí si objednali výrobok alebo službu,
posiela informačné newslettre tým, ktorí oň prejevili záujem (napr. sa prihlásili k odberu novinek alebo newsletteru),
spracováva základné a analytické cookies (Google Analytics).
Pred jeho použitím dokument prispôsobte svojmu obchodnému modelu a modelu spracovania osobných údajov.

Tento dokument je vytvorený ako obecný vzor a nemôže preto obsahovať všetky špecifiká daného spracovania alebo správcu. Nie je možné ho vnímať ako právnu radu alebo službu. Pred jeho použitím doporučujeme, aby ste sa poradili so svojim právnym zástupcom.

Vzorové zásady spracovania osobných údajov na stiahnutie

Chcete sa ešte na niečo opýtať? Napíšte nám:

Meno a priezvisko: *

E-mail: *

Vaša www stránka:

Správa: *

Súbor:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov *

ODOSLAŤ

 

 

TrustPay - podmienky info k ochrane osobných a dôverných informácií

 

https://www.trustpay.eu/gtc_01-08-2018/

 

TrustPay 

10. Ochrana osobných a dôverných informácií

10.1.

TrustPay a Klient sú si vedomí toho, že pri plnení platobných služieb si môžu vzájomne poskytnúť Dôverné informácie. Strana prijímajúca takéto Dôverné informácie sa zaväzuje minimálne na úrovni odbornej starostlivosti zabezpečiť utajenie takýchto Dôverných informácií pred akoukoľvek treťou stranou a zdržať sa ich použitia pre svoj vlastný prospech. Záväzok účastníkov
obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po ukončení účinnosti Zmluvy.
10.2. Účastníci sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej
strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám ak tieto VOP alebo Zmluva neustanovuje inak.
10.3. Klient sa zaväzuje, že po dobu platnosti Zmluvy, ako aj po jej ukončení, bude dodržiavať
mlčanlivosť o údajoch týkajúcich sa Držiteľov platobných kariet, Transakciách a Platbách
realizovaných na platobnom Portáli a o podmienkach Zmluvy.
10.4. Klient súhlasí, aby TrustPay poskytovala Dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu
nasledovným osobám:
a) osobám, ktoré majú majetkovú účasť v TrustPay,
b) osobám, v ktorých má majetkovú účasť osoba podľa písm. a) tohto ustanovenia,
c) osobám, v ktorých má TrustPay majetkovú účasť,
d) osobám, v ktorých má majetkovú účasť osoba podľa písm. c) tohto ustanovenia,
e) osobám, v ktorých má majetkovú účasť osoba podľa písm. b) alebo d) tohto
ustanovenia,
f) osobám, s ktorými TrustPay spolupracuje pri vymáhaní svojej pohľadávky, alebo
ktorým udelila plnú moc na vymáhanie svojej pohľadávky voči Klientovi alebo jej
časti,
g) osobám, ktorým TrustPay postúpi, alebo má v úmysle postúpiť svoju pohľadávku voči Klientovi alebo jej časť alebo osobám,
ktorým TrustPay prevedie, alebo má v úmysle previesť svoje právo voči Klientovi
alebo jeho časť,
h) osobám, ktoré prevezmú, alebo majú v úmysle prevziať dlh Klienta voči TrustPay alebo jeho časť, alebo ktoré pristúpia, alebo majú v úmysle pristúpiť k záväzku Klienta voči TrustPay alebo jeho časti,
i) osobám, s ktorými TrustPay spolupracuje pri výkone a pri zabezpečovaní výkonu
svojich činností, alebo pre ktoré vykonáva sprostredkovateľskú činnosť (napr. Kartové spoločnosti, iné banky či platobné inštitúcie),

j) prijímateľovi Platobnej operácie (Poskytovateľovi platobnej služby) uskutočnenej na základe Prevodného príkazu Klienta,

k) inej osobe v prípade, ak na to existuje naliehavý záujem, v dôsledku čoho môže vzniknúť škoda TrustPay alebo Klientovi.
10.5. TrustPay zbiera osobné údaje za účelom výkonu obchodných zmluvy uzavretých s klientmi a za účelom dodržiavania AML pravidiel.
10.6. TrustPay je v súlade so Zákonom povinná identifikovať všetkých svojich Klientov počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. Klient je preto povinný na požiadanie TrustPay dodať akékoľvek dokumenty, ktoré TrustPay považuje pre dostatočnú identifikáciu svojich Klientov za nutné podľa platných všeobecne záväzných predpisov. Tieto dokumenty okrem iných zahŕňajú i identifikáciu konečných užívateľov výhod a všetkých osôb
konajúcich v mene Klienta.
10.7. TrustPay sa zaväzuje zabezpečiť zber a spracovanie osobných údajov jednotlivcov v súlade so zákonom č. 18 /2018 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s Nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. TrustPay poskytne klientom a iným dotknutým
osobám osobitný dokument pojednávajúci o ochrane ich osobných údajov, napr. Oboznámenie s Informáciami o spracúvaní osobných údajov. Aktuálne znenie týchto dokumentov je dostupné na
webovom sídle spoločnosti www.trustpay.eu.

 

Celé znenie TrustPay obchodných podmienok platných od 1.8.2018 tu na linku:

SLOVAK: https://www.trustpay.eu/merchant_privacy_notice_svk/

 

English - Anglicky

https://www.trustpay.eu/gtc_01-08-2018/

 

7. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Stuučné a dôležité:

7. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy, odoslaním Objednávky alebo Registráciou na www.healer.sk vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a súčasne prevádzkovateľovi dáva svoj výslovný súhlas s tým, aby v súlade so zákonom čl. 6 bod 1 písm. b) 39/5000 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane osobných údajov") spracoval a uchovával nasledujúce osobné údaje:
a) identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko;
b) kontaktné údaje, najmä emailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie a kontakt na sociálnych sieťach;
c) nastavenie používateľov, ktorým sa rozumie nastavenie newsletterov;
d) údaje o objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré si kupujúci objednal, spôsobe doručenia a platby a údaje o reklamáciách;
e) údaje o správaní na webe, najmä tovar a služby, ktoré si kupujúci prezeral, odkazy, na ktoré kupujúci kliká, spôsob pohybu po webe ako je poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, použitý prehliadač a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;
f) údaje o správaní pri čítaní správ, ktoré prevádzkovateľ zasiela, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom sú správy čítané, ako je identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, použitý prehliadač a jeho verzia;

7.2. Spracovania získaných a poskytnutých osobných údajov sú zaradené do databázy poskytovateľa na účely poskytovania služieb, na účely distribúcie, sprostredkovanie doručovania tovaru z ABC Traditional Medica s.r.o. a na marketingové účely.
7.3. Poskytovateľom spracované osobné údaje môžu byť spracovávané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné pre plnenie záväzku voči kupujúcemu, klientom alebo pre poskytovanie služieb. Pri výbere týchto partnerov je vždy dbané na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov.

7.4. V súvislosti s vybavením objednávok sú osobné údaje (najmä identifikačné a kontaktné údaje) poskytnuté prepravným partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú, a to: Geis Parcel SK s.r.o., IČO: 46 489 592, Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124, Zásielkovna s.r.o., IČO: 48136999.

7.5. Na spracovanie osobných údajov prevádzkovateľ využíva služieb spracovateľov, ktorí osobné údaje spracovávajú iba podľa pokynov prevádzkovateľa pre marketingové a cloudové účely, a to:

a) Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko;
podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads

b) Mailchimp, The Rocket Science Group LLC, so sídlom Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, USA,
podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/

c) OneClick Systems s.r.o., IČO: 50345842

7.6. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán a po dobu dvoch (2) rokov po jeho skončení. Poskytovateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. Poskytovateľ prijal potrebné opatrenia technického alebo tiež personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Prijatím objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim), a to na základe potvrdenia správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou. Po odoslaní objednávky na zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave objednávky. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade ak budú chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje.

8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

8.1. Dotknutá osoba má právo:

• požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
• na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracovania osobných údajov,
• podať námietky proti spracovaniu osobných údajov,
• na prenositeľnosť osobných údajov,
• podať sťažnosť alebo návrh na zahájenie konania kontrolnému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
• svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

8.2. Dotknutá osoba v prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov zasiela svoje otázky a pripomienky na email: egym@egym.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

8.3. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak také porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu. Tieto VOP vstupujú do platnosti 25.05.2018 a plne nahrádzajú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Predvolby sukromia

Cookies používame na zlepšenie Vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie jej údajov o jej používaní. Kliknutím na "Prijať všetky cookies" vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie